15-03-2017

C2C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę środków trwałych: automatycznej maszyny pakującej szt.1 oraz wytłaczarki do produkcji folii hdpe szt.1. wszczętego poprzez upublicznienie zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., zostali wybrani następujący wykonawcy:

Zadanie 1: Nowa automatyczna maszyna pakująca szt.1
Mobert S.r.l. Via Buonarroti 2, 21053 Castellanza (VA) - Włochy
Zadanie 2: Nowa wytłaczarka do produkcji folii hdpe szt.1.
Anco Solutions Sagl Via S. Balestra, 33, 6900 Lugano - Szwajcaria

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017
20-12-2017

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji cienkościennych opakowań foliowych bezpiecznych dla żywności i środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II - działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe.
Zapytanie ofertowe C2C wraz z załącznikami nr 1 i 2

15-03-2017

C2C sp. z o.o. company informs that as a result of the proceedings for the award of a contract for the supply of fixed assets: an automatic packaging machine, item 1 and extruders for the production of hdpe film, item 1. initiated by publishing the offer inquiry No. 1/2017 of 20 December 2017, the following contractors were selected:

Task 1: New automatic packaging machine item 1
Mobert S.r.l. Via Buonarroti 2, 21053 Castellanza (VA) - Italy
Task 2: New extruder for the production of hdpe film item 1.
Anco Solutions Sagl Via S. Balestra, 33, 6900 Lugano - Switzerland

REQUEST FOR QUOTATION No. 1/2017
20-12-2017

In connection with the project entitled “Implementing an innovative production technology for thin-walled film packaging safe for food and the environment,” implemented by the Contracting Authority as part of the Regional Operational Programme for the Lubelskie Voivodeship 2014-2020, Priority Axis 3 Competitiveness of Enterprises, Measure 3.7 Enhancing the Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises, in compliance with guidelines regarding the eligibility of project expenses under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund 2014-2020, and also in line with the Programme Implementation Guidelines of the Regional Operational Programme for the Lubelskie Voivodeship 2014-2020, as regards the European Regional Development Fund, Vol. II ‒ measures implemented by the Lublin Enterprise Support Agency in Lublin, as well as in observance of the principle of competitiveness, the Contracting Authority hereby submits this request for quotation.
Request for quotation No. 1.2017 with Appendix No. 1 and Appendix No. 2

eZAOPATRZENIE

Internetowa platforma zaopatrzeniowa. Bezpośredni dystrybutor opakowań oraz innych produktów wykorzystywanych m.in. w handlu, gastronomii, przemyśle, biurach, magazynach i gospodarstwach domowych.

EZ
Drukarnia Opakowań

Agencja reklamowa skupiająca się na opracowywaniu strategii marketingowych na opakowaniach. W ramach agencji prowadzone są działania od projektowania do produkcji i dostarczeniu bezpośrednio do klienta fizycznych produktów.

DO
Fabryka Polska

Zakład produkcyjny zajmujący się produkcją reklamówek i worków z tworzyw sztucznych. Fabryka ukierunkowana jest na produkcję masową oraz na wyspecjalizowane zamówienia indywidualne.

FP